20-3-2022 04:43
 • C.N
 • Hai
 • Ba
 • Năm
 • Sáu
 • Bảy
 • Năm
 • Tháng
 • Ngày
 • 04:43

Ngũ Hành

 • Cát Hung:

 • Nạp Âm:

 • Ngũ Hành:

 • Hợp:

 • Khắc:

 • Trực Tú:

Giờ Xuất Hành

Đăng Nhập
để xem đầy đủ nội dung này..

Cát Thần

Đăng Nhập
để xem đầy đủ nội dung này..

NGHI (nên làm)

Đăng Nhập
để xem đầy đủ nội dung này..

HUNG THẦN

Đăng Nhập
để xem đầy đủ nội dung này..

KỴ (nên tránh)

Đăng Nhập
để xem đầy đủ nội dung này..

GIỜ TỐT XẤU TRONG NGÀY

Thời Hoàng Đạo, Thời Hắc Đạo
Đăng Nhập
để xem đầy đủ nội dung này..