Khai sơn lập hướng

Khai sơn lập hướng hay tu phương là hoạt động xây mới hoặc tu tạo sửa chữa nhà cửa điện trạch.

Hàng năm với sự luân chuyển của vũ trụ vạn vật, các thần sát ( Thái Tuế, Ngũ Hoàng, Tam sát, ...) sẽ quyết định các sơn hướng hoặc các vị trí cát hung xem có nên xây mới hay sửa chữa hay không ( điều này quan trọng hơn việc xem tuổi ).

Làm thế nào để biết có nên xây mới hay tu tạo sửa chữa hay không, sau khi xây mới, tu tạo xong căn nhà cần được long vượng khí, phúc khí mãn long, Hỷ khí đầy nhà?

Giới thiệu về Khai Sơn Lập Hướng